Flokksþing Framsóknarflokksins er haldið á Hótel Loftleiðum í Reykjavík en því lýkur á morgun.
Flokksþing Framsóknarflokksins er haldið á Hótel Loftleiðum í Reykjavík en því lýkur á morgun.
[ Smellið til að sjá stærri mynd ]
Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins, sagði á flokksþingi Framsóknarflokksins í gær ekki ólíklegt að Íslendingar gengju í Evrópusambandið fyrr eða síðar en ekki væri tímabært fyrir flokkinn að taka endanlega afstöðu til þess hér og nú hvort og þá hvenær rétt væri að sækja um aðild.
HALLDÓR Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins, lagði til í setningarávarpi sínu á flokksþingi Framsóknarflokksins í gær að það aukna svigrúm, sem ríkissjóður fær á næstu árum vegna stóriðju- og virkjunarframkvæmda skapaði skilyrði til mestu skattalækkana um langt árabil. Lagði hann til að svigrúmið yrði notað til að lækka tekjuskatt úr 38,55% í 35,20% eða í sama hlutfall og tekjuskatturinn var þegar staðgreiðslukerfi skatta var innleitt fyrir 15 árum.

"Ég tel kominn tíma til að gera ákveðnar breytingar á skattkerfinu með það sérstaklega í huga að það hlúi sem best að fjölskyldunni," sagði Halldór. Sagði hann nauðsynlegt að taka kerfið til endurskoðunar, sérstaklega með tilliti til millitekjufólks.

"Áætlanir gera ráð fyrir að framleiðslustigið í hagkerfinu verði að minnsta kosti 2% hærra á komandi kjörtímabili en annars hefði orðið vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar, ekki síst vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi og byggingu Kárahnjúkavirkjunar. Í þessu felst að svigrúm ríkissjóðs verði samanlagt á kjörtímabilinu um 20-25 milljörðum meira en ella og sveitarfélaganna fimm milljörðum meira en annars hefði orðið. Þá má ætla að afkastageta þjóðarbúsins verði 4-5 prósentustigum meiri í lok næsta kjörtímabils en án þessara aðgerða," sagði hann.

"Ég tel rétt að Framsóknarflokkurinn stuðli að því að almenningur njóti góðs af þessu aukna svigrúmi með því setja skattalækkanir í forgang á næsta kjörtímabili.

Ég tel nauðsynlegt að útfæra skattalækkanir í samráði við helstu hagsmunaaðila, t.d. aðila vinnumarkaðarins og jafnframt er mikilvægt að sveitarfélögin leggi sitt af mörkum í samræmi við tekjuauka sína. Nákvæmar tímasetningar á kjörtímabilinu þarf að ákveða með hliðsjón af kjarasamningum og framvindu hagsveiflunnar," sagði hann.

Ótekjutengdar barnabætur hjá öllum börnum óháð aldri

"Ég tel skynsamlegt að nota svigrúmið til að lækka tekjuskatt úr 38,55% í 35,20% eða sama hlutfall og tekjuskatturinn var þegar staðgreiðslukerfi skatta var innleitt fyrir 15 árum. Jafnframt verði dregið verulega úr tekjutengingu barnabóta, t.d. með því að ótekjutengdar barnabætur, sem eru 36.400 kr., séu teknar upp hjá öllum börnum en ekki aðeins þeim sem eru sjö ára og yngri. Lækkun skatthlutfallsins leiðir til hækkunar skattleysismarka þannig að lægstu bætur í bótakerfinu verða sem næst skattfrjálsar.

Gera má ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs minnki vegna þessarar kaupmáttaraukningar almennings sem nemur fimmtán milljörðum króna.

Þrátt fyrir það er nægilegt svigrúm til að verja og viðhalda öflugu velferðarkerfi.

Aðilar vinnumarkaðarins ættu að geta notað þetta svigrúm til að gera hóflega og skynsamlega kjarasamninga, þannig að stöðugleiki verði varðveittur og samkeppnisstaða atvinnuveganna tryggð. Með því er jafnframt líklegra að bæta megi kjör þeirra er lægst hafa launin, sem er afar mikilsvert markmið," sagði Halldór í ræðu sinni.

Bandaríkjamenn vilja draga úr herafla í Evrópu

Flokksþing Framsóknarflokksins hófst á Hótel Loftleiðum í gærmorgun. Eftir hádegi var haldin setningarhátíð í Þjóðleikhúsinu. Þar flutti Halldór yfirlitsræðu sína og fjallaði einnig um viðsjár á alþjóðavettvangi um þessar mundir. Hann sagði að sú óvissa sem nú væri uppi um varnir Evrópu kæmi illa við Íslendinga.

"Fyrir liggur að hugmyndir eru uppi hjá Bandaríkjamönnum um að draga úr herafla sínum í Evrópu. Í framtíðinni er líklegt að í herstjórnarkerfi Bandaríkjanna verði öll megináherslan lögð á öryggi Bandaríkjanna sjálfra. Svo kann að fara að Ísland fari ekki varhluta af þeim breytingum. Margt bendir til, að ýmsar vendingar að undanförnu hafi veikt samstöðuna bæði innan Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins og er vert að fylgjast náið með framvindu mála," sagði Halldór.

Hann fjallaði einnig um Evrópusambandið í ræðu sinni og sagðist ekki telja tímabært fyrir Framsóknarflokkinn að taka endanlega afstöðu til þess á þessu flokksþingi, "hér og nú, hvort og þá hvenær er rétt að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Til þess eru óvissuþættirnir enn of margir, umræðan of óþroskuð og staðan í alþjóðamálum of tvísýn. Fyrst er rétt að ljúka samningum vegna áhrifa stækkunar sambandsins á evrópska efnahagssvæðið. En hlutirnir gerast hratt og við þurfum að búa okkur undir þessa ákvörðun.

Ég hef sannfæringu fyrir því að innan fárra ára renni sú stund upp að við Íslendingar verðum að gera þessi mál upp við okkur," sagði Halldór m.a. í ræðu sinni.

Síðan sagði hann: "Aðilar sem ég ber traust til og tek mark á eru þeirrar skoðunar að Noregur og Sviss verði aðilar að Evrópusambandinu innan áratugar. Ákvarðanir um mikilvæg hagsmunamál framtíðar byggjast að verulegu leyti á mati á aðstæðum. Mismunandi áherslur stjórnarflokkanna í Evrópumálum byggjast ekki síst á mismunandi mati á framtíðinni. Ef mat mitt er rétt, þjónar það hagsmunum Íslands að ræða þessi mál áfram opinskátt og búa okkur undir að stund ákvörðunar renni upp. Ég hef djúpa sannfæringu fyrir mínu mati á þessum aðstæðum og þeim straumum sem eru í umhverfi okkar."

Sagði hann einnig að ekki væri ólíklegt að Íslendingar gengju í Evrópusambandið fyrr eða síðar.

Hafnar skólagjöldum í ríkisreknum skólum

Hann vék einnig að kosningabaráttunni sem framundan er og sagði að í þeirri baráttu yrði tekist hart á um athygli og traust þjóðarinnar. Hann sagði að stjórnarsamstarfið hefði að flestu leyti verið farsælt og traust ríkt á milli manna og flest ágreiningsefni verið leyst í kyrrþey og friði. "Sem fyrr gengur Framsóknarflokkurinn óbundinn til komandi kosninga. Það ræðst af úrslitum kosninganna hvort og þá við hverja við ræðum um hugsanlega stjórnarmyndun," sagði hann.

Vinstri flokkarnir hafa barist gegn umbótum

Í umfjöllun sinni um menntamál sagði Halldór m.a.: "Framsóknarflokkurinn hafnar skólagjöldum í ríkisreknum skólum og leggur áherslu á að skoða þurfi samkeppnisstöðu háskóla. Um leið er ástæða til að fagna þeirri fjölbreytni sem hefur skapast á háskólastiginu með tilkomu nýrra skóla."

Halldór sagði að ef ekki væri vöxtur í atvinnulífinu yrði ekki svigrúm til að auka þjónustu og styrkja velferðarkerfið. Þetta virðist vinstri flokkarnir í landinu, Samfylkingin og Vinstri grænir eiga erfitt með að skilja. "Þeir krefjast margs, flests í átt til aukinna útgjalda. Ofan í allt hafa þeir barist gegn umbótum í atvinnulífi. Vinstri flokkarnir eru af þessum sökum ekki trúverðugir þegar atvinnumál eru til umræðu og því ekki heldur þegar kemur að umræðu um eflingu velferðar eða menntunar.

Vilja landsmenn tefla stöðugleikanum og undirstöðum velferðarkerfisins í tvísýnu? Það er ekki sama hverjir fara með stjórn efnahagsmála, hvernig með fjöregg þjóðarinnar er farið," sagði Halldór.

Hann vék einnig að landbúnaðarmálum og sagði landbúnaðinn sífellt færast nær alþjóðlegu umhverfi með meira frjálsræði í viðskiptum. Nýjustu tillögur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar væru lýsandi dæmi um hvers væri að vænta. Frjálsari viðskipti, meiri samkeppni og vöruþróun væri umhverfi sem landbúnaðurinn þyrfti að búa sig undir og landbúnaðurinn ætti að líta á þessar aðstæður sem tækifæri.

Öflugar eftirlitsstofnanir

Hann fjallaði einnig um nauðsyn þess að haft væri virkt eftirlit með markaðinum. "Á alþjóðavettvangi og einnig hér innanlands hefur athygli manna beinst í auknum mæli að hinu flókna valdatafli sem á sér stað í fjármálalífinu. Í kjölfarið hefur sprottið upp umræða um það, hvort nægilegt aðhald sé með fjármálamarkaðnum og hvort almennum siðareglum sé þar fylgt og þá hvernig. Við framsóknarmenn höfum lengi barist fyrir öflugum eftirlitsstofnunum á þessu sviði, svo tryggt sé að almennum leikreglum sé fylgt. Með þessu erum við ekki að leggja til að atvinnulífið verði hneppt í fjötra hafta og skrifræðis, heldur miklu fremur að jafnræði gildi við mat á aðstæðum þegar í húfi eru gríðarlegar upphæðir og heill atvinnufyrirtækja, einstaklinga og jafnvel byggðarlaga," sagði Halldór.