Tilkynning frá OMX | 25.4.

Kvika banki hf: Afkomutilkynning fyrir fyrsta ársfjórðung 2018 og uppfærð afkomuspá

Afkoma fyrir skatt á fyrsta ársfjórðungi 654 milljónir króna

Hagnaður Kviku á tímabilinu 1. janúar - 31. mars 2018 samkvæmt óendurskoðuðu
uppgjöri samstæðu bankans nam 654 milljónum króna fyrir skatta. Arðsemi
eiginfjár miðað við afkomu fyrir skatt á fyrsta ársfjórðungi 2018 var 23,9% á
ársgrundvelli.

Hreinar vaxtatekjur bankans námu 412 milljónum króna, hreinar þóknanatekjur
1.012 milljónum króna og hreinar fjárfestingatekjur 196 milljónum króna. Hreinar
rekstrartekjur námu samtals 1.643 milljónum króna. Rekstrarkostnaður bankans nam
1.018 milljónum króna.

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki verður gjaldfærður í árslok þar sem
skattstofninn miðast við fjárhæð skulda í árslok. Miðað við stöðu skulda 31.
mars 2018 og núverandi álagningarhlutfall þá væri álagður sérstakur bankaskattur
119 milljónir króna vegna ársins 2018. Ekki var framkvæmt mat á yfirfæranlegu
skattalegu tapi í lok fyrsta ársfjórðungs en breytingar frá fyrra mati geta haft
umtalsverð áhrif á afkomu bankans eftir skatt. SAMANDREGINN REKSTRARREIKNINGUR
------------------------------------------------------
 m.kr. 1F 2018 2017
------------------------------------------------------
 Hreinar vaxtatekjur 412 1.563

 Hreinar þóknanatekjur 1.012 2.812

 Hreinar fjárfestingatekjur 196 547

 Hlutdeildartekjur -2 64

 Aðrar tekjur 25 23
------------------------------------------------------
 Hreinar rekstrartekjur 1.643 5.009
------------------------------------------------------


 Rekstrarkostnaður -1.018 -3.670

 Virðisrýrnun útlána 30 -14 Virðisbreyting fjárfestingaeigna 0 92
------------------------------------------------------
 Hagnaður fyrir skatta 654 1.418
------------------------------------------------------Eigið fé bankans nam 11.808 milljónum króna í lok ársfjórðungsins og
heildareignir námu 94.647 milljónum króna. Eiginfjárhlutfall bankans var 21,7%
en 23,3% með tilliti til afkomu ársfjórðungsins. Handbært fé jókst um 12.637
milljónir króna samhliða aukningu í lántökum, innlánum og skuldabréfaútgáfu.
Lausafjárhlutfall var 184% í lok ársfjórðungsins.

 SAMANDREGINN EFNAHAGSREIKNINGUR
-------------------------------------------------------------
 m.kr. 31.3.2018  31.12.2017
-------------------------------------------------------------
 Handbært fé 32.623 19.986

 Krafa á Seðlabanka Íslands 264 508

 Verðbréf 7.766 8.436

 Verðbréf til áhættuvarna 16.939 14.026

 Útlán 25.634 25.338

 Óefnislegar eignir 2.746 2.749

 Afleiður 905 1.053

 Fjárfesting í hlutdeildarfélögum 674 677

 Óuppgerð viðskipti 4.389 291

 Aðrar eignir 2.706 2.534
-------------------------------------------------------------
 Eignir samtals 94.647 75.597
-------------------------------------------------------------


 Innlán 44.991 41.749

 Lántökur 22.712 13.731

 Skuldabréf 2.016 1.402

 Víxlar 3.937 3.935

 Víkjandi skuldabréf 1.081 1.059

 Skortstöður 501 370

 Afleiður 731 365

 Óuppgerð viðskipti 4.041 557

 Aðrar skuldir 2.828 1.446
-------------------------------------------------------------
 Skuldir samtals 82.839 64.614
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
 Eigið fé samtals 11.808 10.982
-------------------------------------------------------------

Rekstraráætlun bankans fyrir árið 2018 hefur verið uppfærð með hliðsjón af
uppgjöri fyrsta ársfjórðungs og væntingum um rekstur bankans það sem eftir er af
árinu. Samkvæmt upphaflegri rekstraráætlun fyrir árið 2018 var afkoma bankans
eftir skatta 1.675 milljónir króna og afkoma fyrir skatta 1.816 milljónir króna.
Samkvæmt uppfærðri afkomuspá fyrir árið 2018 verður afkoma fyrir skatta 1.931
milljón króna, eða 115 milljónum króna hærri en upphaflega var áætlað.

Athygli er vakin á því að uppgjör fyrsta ársfjórðungs og breytingar á afkomuspá
ársins eru ekki byggðar á endurskoðuðum eða könnuðum niðurstöðum. Jafnframt geta
forsendur, svo sem markaðsaðstæður og efnahagshorfur tekið breytingum. Þar af
leiðandi getur afkoma ársins 2018 orðið frábrugðin frá þeirri afkomuspá sem sett
er fram hér.Nánari upplýsingar veitir Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku í síma 540 3200.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Kvika banki hf via GlobeNewswire