Atvinnuauglýsingar

Solund Verft AS: Iðnaðarmenn óskast

Lyfjastofnun: Forstjóri

vELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

Forstjóri Lyfjastofnunar

Velferðarráðuneytið auglýsir embætti forstjóra Lyfjastofnunar laust til umsóknar.

Lyfjastofnun starfar samkvæmt lyfjalögum nr. 93/1994 með síðari breytingum. Lyfjastofnun er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir velferðarráðuneytið. Helsta hlutverk hennar er að skrá lyf (gefa út markaðsleyfi fyrir lyf) á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), hafa eftirlit með

lyfjaiðnaðinum á Íslandi og tryggja faglega og hlutlausa upplýsingagjöf til heilbrigðisstarfsfólks og

neytenda. Hjá Lyfjastofnun starfa um 60 starfsmenn.

Heilbrigðisráðherra skipar í embættið til fimm ára frá 1. febrúar 2015. Forstjóri fer með stjórn stofnunar-

innar, gætir þess að hún starfi í samræmi við gildandi lög og reglugerðir á hverjum tíma og ber ábyrgð á

daglegum rekstri. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, að rekstrarútgjöld og rekstrar-

afkoma sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Hvorki forstjóri né aðrir starfsmenn stofnunarinnar mega eiga persónulegra hagsmuna að gæta í framleiðslu, innflutningi eða

dreifingu lyfja. Endurskoðun lyfjalaga er fyrirhuguð á skipunartímanum og gæti hún leitt til einhverra

skipulagsbreytinga á málaflokknum og stofnuninni.

Forstjóri skal hafa háskólapróf og búa yfir víðtækri þekkingu og reynslu á starfssviði stofnunarinnar. Gerðar eru kröfur um þekkingu og reynslu af rekstri og stjórnun. Áhersla er lögð á leiðtogahæfni og sjálfstæð og

fagleg vinnubrögð ásamt færni í mannlegum samskiptum. Jafnframt er gerð krafa um góða

tungumálakunnáttu auk hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Einnig er mikilvægt að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu á sviði opinberrar stjórnsýslu.

Umsóknir um stöðu forstjórans verða metnar af sérstakri hæfnisnefnd sem heilbrigðisráðherra skipar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Magnússon, skrifstofustjóri skrifstofu heilbrigðisþjónustu, sveinn.magnusson@vel.is. Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um embættið. Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006, með síðari breytingum.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, prófgögn og starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu,

Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 20. nóvember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið hefur verið tekin.

Velferðarráðuneytinu, 23. október 2014


Sjónvarpsstöðin ÍNN: Auglýsingastjóri

Galito restaurant: Matreiðslumaður og matreiðslunemar

Ísfélag Vestmannaeyja: Verkstjóri

SÁÁ: Sérfræðilæknir og deildarlæknir

Staða

sérfræðilæknis og deildarlæknis

SÁÁ auglýsir lausar til umsóknar stöður sérfræðilæknis og deildarlæknis á Sjúkrahúsinu Vogi. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Tyrfingsson síma 824 7600,

thorarinn@saa.is


Tandur: Sölu- og þjónustufulltrúi - Hagvangur veitir upplýsingar

Sóltún: Hjúkrunarfræðingur

Hjúkrunarfræðingur

Á hjúkrunarheimilinu Sóltúni búa 92 íbúar með fjölþætt heilsufarsvandamál og færni-skerðingu. Markmið Sóltúns er að veita þeim bestu hjúkrun og aðra þjónustu sem völ er á

á hverjum tíma og vera aðlaðandi starfsvettvangur.

Við höfum lausa 70-80% stöðu hjúkrunar-fræðings á morgun-, kvöld- og helgarvaktir frá 01.12.2014.

Nánari upplýsingar gefur Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir hjúkrunarstjóri á 1. hæð, sími 590-6117, annagg@soltun.is

Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns www.soltun.is.


Íþróttamiðstöð Fljótsdalshéraðs: Forstöðumaður

Forstöðumaður

íþróttamiðstöðvar Fljótsdalshéraðs

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns íþróttamiðstöðvar á Fljótsdalshéraði. Forstöðumaður ber ábyrgð á íþrótta-miðstöðinni á Egilsstöðum og íþróttahúsinu í Fellabæ.

Hæfniskröfur: Færni í mannlegum sam-

skiptum, metnaður og frumkvæði.

Rekstrarþekking og reynsla af stjórnun

mikilvæg, svo og reynsla sem nýtist til viðhalds tækjabúnaðar íþróttamannvirkja. Reynsla af notkun Office-forrita og aðgangskerfa mikilvæg.

Þarf að standast námskeið í björgun og skyndihjálp og sundpróf fyrir laugarverði.

Starfið getur hentað jafnt konum sem körlum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Fosa og LN.

Allar frekari upplýsingar veitir Óðinn Gunnar Óðinsson, atvinnu-, menningar- og íþróttafulltrúi, í síma 860 2905 eða á

netfanginu odinn@egilsstadir.is.

Umsóknarfrestur er til og með
10. nóvember 2014.

Umsóknir berist á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700
Egilsstaðir eða á netfangið

odinn@egilsstadir.is.


Langanesbyggð: Leikskólakennari / Starfsmaður áhaldahúss

LEIKSKÓLAKENNARI

Leikskólakennari

Við leikskólann Ásgarð Hvammstanga er laus staða leikskólakennara í 100% starf.

Við leitum að einstaklingi með:

O Tilskilda menntun

O Skipulagshæfileika

O Lipurð í mannlegum samskiptum

O Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi.

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar hvattir jafnt sem konur til að sækja um starfið. Upplýsingar um leikskólastarf í Húna-þingi vestra má finna á www.leikskolinn.is/asgardur Hugmyndafræði skólans byggir á kenn-ingum Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember nk.

Umsókn, ásamt ferilskrá og meðmælendum, skal berast skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga.

Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir í síma 451-2343/891-8264.

Leikskólastjóri.