YFIRVÉLSTJÓRI

Vísir hf óskar eftir að ráða

yfirvélstjóra

til afleysingar á Pál Jónsson GK 7 dagana

27. apríl â€" 11. maí. Páll Jónsson er línuveiði-skip með beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 856 5700, 861 1309

eða 856 5765.


STARFSMAÐUR

Starfsmaður

óskast til starfa á hjólbarðaverkstæði

í Kópavogi, helst vanur.

Nánari upplýsingar í síma 820 1070.


STARFSMAÐUR ÓSKAST TIL STARFA Á HJÓLBARÐ

Starfsmaður

óskast til starfa á hjólbarðaverkstæði

í Kópavogi, helst vanur.

Nánari upplýsingar í síma 820 1070.


BAKARI

Bakari

Björnsbakaríâ€"Vesturbæ óskar eftir að ráða bakara til starfa.

Umsóknir sendist á
bjornsbakari@bjornsbakari.is

Frekari upplýsingar veitir Steinþór Jónsson framkvæmdastjóri í síma 663 2268.


LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR

GÆÐAEFTIRLIT OG VÖRUÞRÓUN

KENNARASTÖÐUR

      

Lausar kennara-stöður

við grunnskóla Norðurþings

Öxarfjarðarskóli er heildstæður sam-

rekinn leik- og grunnskóli með alls um 50 nemendur.

Við leitum eftir íþróttakennara sem er tilbúinn að taka þátt í þróun skólastarfs með öðrum starfsmönnum skólans. Um hluta-starf er að ræða.

Við leggjum áherslu á fjölbreytta og

sveigjanlega kennsluhætti, samvinnu og vellíðan starfsfólks og nemenda.

Meðal kennslugreina eru: íþróttakennsla og almenn bekkjarkennsla á yngsta stigi. Þekking á byrjendalæsi mikilvæg.

Frekari upplýsingar veitir Guðrún S. Kristjánsdóttir skólastjóri. Sími 465 2246,

netfang: gudrunsk@nordurthing.is.

Umsóknarfrestur um framangreindar stöður er til 14. maí 2014.

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.


AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRA OG KENNARASTÖÐUR

Skólaskrifstofa

Austurlands

Aðstoðarskólastjóra- og kennarastöður

Við eftirtalda skóla á svæði Skólaskrif-stofu Austurlands eru lausar stöður næsta skólaár:

Egilsstaðaskóli: Umsjónarkennsla og íþróttir á Egilsstöðum. Umsjónarkennsla við nýja deild skólans á Hallormsstað.

Grunnskóli Borgarfjarðar: Aðstoðar-skólastjóri, stjórnunarhlutfall 50%. Tölvukennsla, smíðar, íþróttir, enska, danska, heimilisfræði og handavinna. Einnig vantar umsjónarkennara í 1. bekk.

Leikskólinn Bjarkatún: Aðstoðarskóla-stjóri, stjórnunarhlutfall 15-20%. Stöður leik-skólakennara, tvær 100% stöður, fimm 88% stöður og ein 50% staða.

Grunnskóli Reyðarfjarðar: Stærðfræði á unglingastigi, hönnun og smíðar.

Vopnafjarðarskóli: Smíðakennsla, 50% staða.

Laun samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsóknarfrestur er til 3. maí 2014.

Nánari upplýsingar um stöðurnar veita viðkomandi skólastjórar og ber að skila umsóknum til þeirra. Einnig eru frekari upplýsingar á heimasíðu Skólaskrifstof-unnar, www.skolaust.is, og á heimasíð-um viðkomandi sveitarfélaga.


KFS EHF ER AÐ RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖÐUR

KFS ehf

er að ráða í eftirfarandi stöður:

Flugafgreiðslumenn á

Keflavíkurflugvöll

Helstu verkefni:

O Hleðsla og afhleðsla flugvéla

O Stjórnun tækjabúnaðar

O Almenn flugafgreiðslustörf

O Innritun og load control

Hæfniskröfur:

O Vinnuvélaréttindi

O Frumkvæði í starfi og samskiptahæfileikar

O Hreint sakavottorð

O Stundvísi og áreiðanleiki

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2014.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir og beiðnir um frekari upplýsingar óskast sendar á netfangið kfs@bikf.is


IÐNAÐARMENN

Starf í boði!

Þjónustumiðstöð Rangárþings ytra auglýsir laust til umsóknar starf iðnaðarmanns sem m.a. hefur umsjón með fasteignum sveitarfélagsins og viðhaldi þeirra.

Í því felst að fylgjast með ástandi húsa og lóða, skipuleggja endurbætur og viðhald, hafa umsjón með nýframkvæmdum og vera tengiliður við verktaka.

Jafnframt sinnir viðkomandi verkefnum fyrir skipulags- og byggingarfulltrúa, s.s. úttektum og eftirliti á byggingastað, GPS-mælingum og öðrum tilfallandi verkefnum skv. fyrirmælum forstöðumanns Þjónustumiðstöðvar.

Næsti yfirmaður er forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar.

Helstu verkefni:

O Umsjón með viðhaldi og endurbótum á fasteignum sveitarfélagsins

O Verkefnastjórnun nýrra framkvæmda á vegum sveitarfélagsins

O Samskipti við verktaka

O Áfangaúttektir á byggingarstað

O GPS-innmælingar og útsetningar

O Gerð verk-, tíma- og kostnaðaráætlana

O Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við forstöðumann ÞJM

O Kostnaðareftirlit og tilboðsgerð

O Bakvaktir skv. kerfi Þjónustumiðstöðvar

Hæfniskröfur:

O Iðnmenntun á byggingasviði

O Reynsla af verkefnastjórnun

O Þekking og reynsla af GPS-mælitækni æskileg

O Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

O Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

O Hæfni í mannlegum samskiptum mjög mikilvæg

Laun samk. kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Umsókn skal fylgja ýtarleg starfsferilskrá og greinargerð þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2014.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst að loknu ráðningarferlinu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar R.y.,

Bjarni Jón Matthíasson, í síma 861 5639.


MÚLARADÍÓ

ÍSAFJARÐARBÆR