Viðamiklar breytingar

mbl.is/Jim Smart

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að ráðast í viðamiklar breytingar og endurskipulagningu á verkefnum ráðuneyta og stofnana. Meðal þess sem stefnt er að er að fækka lögregluumdæmum, sameina Héraðsdómstóla í einn, leggja niður Varnarmálastofnun og sameina heilbrigðisstofnanir. Ráðist verður í flestar breytingar á næsta ári.

Fram kemur í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu að markmið breytinganna sé að nýta þá fjármuni sem til skiptanna séu á sem árangursríkastan hátt. Einnig að forgangsraða í ríkisrekstrinum með nýjum hætti, verja grunnþjónustu, auka skilvirkni í ríkisrekstri með stærri og hagkvæmari einingum, einfalda stjórnsýslu og þjónustu, endurskoða verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga og gera ríkiskerfið sveigjanlegra og tilbúið til að takast á við breytingar.

Þá segir að stefnt sé að því að samstarf ráðuneyta og samvinnu ríkisaðila almennt þannig að ríkið allt, bæði einstök ráðuneyti og stofnanir, vinni saman sem ein heild.

Ráðuneytum og ríkisstofnunum fækkað

„Ljóst er að þær breytingar sem ráðast þarf í á næstu misserum eru m.a. að fækka ráðuneytum og ríkisstofnunum með sameiningum og breytingum á skipulagi. Þetta mun hafa í för með sér breytingar á núverandi vinnuaðferðum og fjölda og samsetningu starfsfólks á ákveðnum sviðum ríkisrekstrar. Því er ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að allir þeir sem nú vinna hjá ríkinu sinni sömu eða sams konar störfum eftir að endurskipulagning hefur farið fram,“ segir m.a. í tilkynningunni.

Eftirfarandi er listi yfir breytingar sem unnið er að á vegum ráðuneytanna og ákveðið hefur verið að ráðast í á næstu misserum, aðallega á árinu 2010. Listinn er ekki tæmandi.

 1. Endurskipulagning lögregluembætta sem miðar að því að fækka og stækka umdæmin í því skyni að verja grunnþjónustu lögreglunnar og minnka yfirbyggingu.

 2. Skipan sýslumannsembætta endurskoðuð og samhliða nýrri svæðaskiptingu verður embættum fækkað en áfram verða starfsstöðvar víðsvegar um landið.

 3. Héraðsdómstólar sameinaðir í einn.

 4. Landið gert að einu skattumdæmi. Embætti ríkisskattstjóra og skattstofur landsins sameinuð í eitt embætti. Verkefnum skattkerfisins verður áfram sinnt víðsvegar um landið.

 5. Aðgerðaáætlun um samstarf og markvissari verkaskiptingu milli heilbrigðisstofnana.

 6. Sameining átta heilbrigðisstofnana á Vesturlandi og tveggja í Fjallabyggð.

 7. Tillögur um breytingar á stjórnsýslustofnunum heilbrigðisráðuneytisins settar fram af sérstökum starfshópi sem er að störfum.

 8. Verðlagsstofa skiptaverðs hefur verið endurskipulögð í nánu samstarfi við Fiskistofu sem felur í sér sparnað í mannahaldi og húsnæði.

 9. Athugun á öllum stærri stofnunum sjávarútvegs- og landbúnaðaráðuneytisins undir forystu sjálfstæðs ráðgjafa, þar sem farið er yfir verkefni, mögulega skörun, breytta verkaskiptingu, aukið samstarf og hvað annað sem getur leitt til hagræðingar og/eða markvissari starfsemi.

 10. Stefnumótun í nytjaskógrækt, þar sem m.a. er metið skipulag og rekstur landshlutaverkefna í skógrækt af sérstakri nefnd.

 11. Úttekt á stofnanakerfi umhverfisráðuneytisins og tillögur um sameiningu stofnana ráðuneytisins auk þess sem skoðaðar eru hugmyndir um breytta verkaskiptingu milli stofnana ráðuneytisins og annarra stofnana.

 12. Unnið að undirbúningi sameiningar og endurskipulagningar verkefna og stofnana á sviði vinnu og velferðar í félags- og tryggingamálaráðuneytinu. Samhliða verður starfsemi þessara stofnana á landsbyggðinni endurskipulögð þar sem jafnframt verði leitað leiða til þess að samþætta þessa starfsemi félagsþjónustu sveitarfélaga.

 13. Til skoðunar er í félags- og tryggingamálaráðuneytinu að koma á sjálfstæðu gæða- og eftirlitskerfi með velferðarþjónustu.

 14. Unnið er að flutningi málefna fatlaðra og aldraðra frá ríki til sveitarfélaga í félags- og tryggingamálaráðuneytinu.

 15. Endurskipulagning samgöngustofnana á vegum samgönguráðuneytisins.

 16. Sameining slysarannsóknanefnda (flugslys, sjóslys og umferðaslys).
 17. Sameining Keflavíkurflugvallar o.hf. og Flugstoða o.hf.

 18. Endurmat á háskólakerfinu, þ.m.t. á möguleikum til aukins samstarfs eða sameiningar háskóla.

 19.  Varnarmálastofnun lögð niður í núverandi mynd 2010 og verkefni hennar samþætt hlutverki annarra opinberra stofnana.
mbl.is